Algemene voorwaarden EPTECHNIEKEN BVBA

Toepassing
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten
2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 30 kalenderdagen geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

3.Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken.

4. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Wijzigingen en meerwerken

5. Zelfs bij absoluut forfait vergen alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor het voorafgaande akkoord van beide partijen en deze kunnen bewezen worden met alle middelen van recht.

bis Veiligheidscoördinatie
6. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte inbegrepen. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

Uitvoering van de werken
7. De uitvoeringstermijn wordt geschorst in geval van onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd van 2% op het offertebedrag per dag. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

8. De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (langer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

9. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant.

10. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

11. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (langer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

12. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Kosten

13. Bij regiewerken wordt het eerst begonnen uur als een volledig uur aangerekend. Na het eerste uur wordt er in schijven van 15 minuten gerekend.

14. De voorrijkost wordt berekend vanaf het vestigingsadres van EP Technieken, namelijk Neringstraat 10 2360 Oud-Turnhout, tot het betreffende werfadres.

Tarieven service per werkbus (heen- en terugrit inbegrepen):

Voorrijkost DRINGENDE interventie

 • <20 km : € 150,00
 • 20-60 km: € 175,00
 • 60-80 km: € 200,00
 • +80 km: € 250,00
 • uurtarief: € 75,00 (voor niet-klanten)
 • uurtarief: € 65,00 (bestaande klanten)
 
Voorrijkost BESTAANDE KLANTEN 
 • <15 km: € 30,00
 • <30 km: € 50,00
 • 30-60 km: € 75,00
 • 60-80 km: € 100,00
 • +80 km: € 150,00
 • uurtarief: € 65,00
 

Voorrijkost NIET-KLANTEN

 • <10 km: € 75,00
 • 10-20 km: € 100,00
 • 20-30 km: € 150,00
 • 30-45 km: € 175,00
 • uurtarief: € 65,00

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

15. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

16. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 kalenderdagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

17. Volgende zaken worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

18. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien.

19. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de bouwheer. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

20. Het afhouden van waarborgen op onze facturen wordt niet rechtstreeks toegestaan. Borgstelling dient te gebeuren via een borgstellingskast.

21. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

22. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden:
-voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.
-voor de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.
-voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

23. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken. De aannemer behoudt onverminderd het recht om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

24. Wanneer de overeenkomst gewijzigd wordt en dit leidt tot het wegvallen van meer dan 10% van het totaal aannemingsbudget heeft de aannemer het recht op een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs voor de weggevallen prestaties of materialen.

25. Indien bij een afgesproken post de aantallen gewijzigd worden voor meer dan 10% heeft de aannemer het recht de afgesproken eenheidsprijs te wijzigen.

26. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig bezorgen van de juiste facturatiegegevens. Indien deze gewijzigd dienen te worden nadat de factuur reeds is opgemaakt, zal hiervoor een administratieve vergoeding van 50 euro worden gerekend.

27. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 18.

Betaling en facturatie

28. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant.

29. Vorderingsstaten die voor akkoord worden opgestuurd dienen binnen 10 werkdagen aanvaard te worden. Zonder weerwoord binnen 10 dagen zal deze voor akkoord worden aanzien en zal de factuur vertrekken.

30. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.

31. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

32. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst met een aangetekend schrijven worden betwist.

Verwerking van persoonsgegevens en privacy

33. Uw persoonsgegevens (uw identificatiegegevens en financiële bijzonderheden) worden door EpTechnieken bvba, Neringstraat 10 2360 Oud-Turnhout, BE0443 140 441 verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten conform de General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kan ons via het e-mailadres info@localhost altijd vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien u wenst dat wij bepaalde gegevens van u aanpassen, verbeteren of verwijderen, kan u ons dit ook laten weten via info@localhost

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ons algemeen beleid op vlak van gegevensbescherming vindt u trouwens terug op https://eptechnieken.be/disclaimer-privacy-en-cookiebeleid/

34. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

Bevoegdheid

35. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van Turnhout.

36. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Door werken aan onze telefooncentrale zijn we vandaag tot 14u00 telefonisch niet bereikbaar.
U kan ons intussen wel gewoon bereiken via e-mail.

info@eptechnieken.be

Onze excuses voor het tijdelijke ongemak.

Wij Zijn Gesloten Vanaf
23/12/23 TEM 07/01/24​